فارکس را از کجا شروع کنیم

اختیار خرید (Call option)

call option в персидский

The cdecl calling convention is usually the default calling convention for x86 C compilers, although many compilers provide options to automatically change the calling conventions used.

قراردادهای فراخوانی cdecl معمولاً قرارداد فراخوانی پیش فرض برای کامپایلرهای x86 C است، اگر چه بسیاری از کامپایلرها مجهز به گزینههایی اختیار خرید (Call option) برای تغییر خودکار قراردادهای فراخوانیِ استفاده شده هستند.

Around the working area, within the bounding window, there may be other smaller window areas, sometimes called panes or panels, showing relevant information or options.

در اطراف محیط کاری و در داخل محدوده پنجره، میتواند نواحی پنجرهای کوچکتری قرار گیرد که معمولاً به آن پنل یا قاب گفته میشود و دربر گیرنده اطلاعات یا گزینههای مربوطه است.

While there have not been any MIPS V implementations, MIPS64 Release 1 (1999) was based on MIPS V and retains all of its features as an optional Coprocessor 1 (FPU) feature called Paired-Single.

با این که هیچ پیادهسازی ای از میپس V وجود ندارد، میپس ۶۴ توزیع ۱ (۱۹۹۹) بر پایهٔ آن است تمام قابلیتهای آن را در یک پردازندهٔ کمکی ۱ اختیاری (FPU) به نام Paired-Single حفظ کردهاست.

If you enable this option some pop-up menus will show so called tear-off handles. If you click them, you get the menu inside a widget. This can be very helpful when performing the same action multiple times

در صورت فعال‌سازی این گزینه ، چند گزینۀ بالاپر نمایش داده می‌شوند ، که گرداننده‌های جداشده نامیده می‌شوند. اگر آنها را فشار دهید ، گزینگان درون یک عنصر را به دست می‌آورید. هنگامی که یک کنش چند بار اجرا می‌شود ، بسیار مفید است

The major products within real estate derivatives are: swaps, futures contracts, options (calls and puts) and structured products.

معمولترین ابزارهای مشتقه عبارتند از: سواپها (Swaps)، قراردادهای آتی (Futures Contract) و اختیار معامله (Options) و نیز پیمان آتی (Forward contract).

As a common example, the BIOS in typical personal computers often has an option called “use shadow BIOS” or similar.

بعنوان یک نمونه رایج ،BIDS در کامپیوترهای معمولی اغلب دارای یک گزینه به نام "استفاده “SHADOW BIOS یا مشابه ان است.

A new option called "Create-A-Spider" mode allows the player to apply up to three in-game powers to any unlocked costume.

همچنین حالتی در بازی وجود دارد به نام "Create-A-Spider" که به بازیباز این اجازه را میدهد تا سه قدرت ویژه را به یک لباس آزاد شده نسبت دهد.

I wanted to cultivate this perspective just like the mushrooms, so I formed the Decompiculture Society, a group of people called decompinauts who actively explore their postmortem options, seek death acceptance and cultivate decomposing organisms like the Infinity Mushroom.

من مایل بودم که این نگرش را مثل قارچها، کشت کنم ، من مایل بودم که این نگرش را مثل قارچها، کشت کنم ، بنابراین جامعۀ Decompiculture را پایه ریزی کردم، با افرادی به نام decompinauts ؛ کسانیکه فعالانه به دنبال انتخابهای پس از مرگ خود هستند، با افرادی به نام decompinauts ؛ کسانیکه فعالانه به دنبال انتخابهای پس از مرگ خود هستند، در پی قبول مرگ بوده و ارگانیسم های تجزیه مانند قارچهای Infinity را کشت می کنند. در پی قبول مرگ بوده و ارگانیسم های تجزیه مانند قارچهای Infinity را کشت می کنند. در پی قبول مرگ بوده و ارگانیسم های تجزیه مانند قارچهای Infinity را کشت می کنند.

The secretaries called him dishy, and the directors, who had seen stock options they were certain of whisked out from under their noses or found their Companies slipping into control of a series of nominee shareholders fronting for Martin Thorpe, called him something not quite so nice.

منشیها وی را جذابمینامیدند و رؤسا و مدیران عامل که دیده بودند سهام اختیاری که از آن اطمینان داشتند از زیر دماغشان ربودهشده و متوجه شده بودند که شرکتهایشان دارند تحت کنترل یک سری سهام اسمی قرار میگیرند که در پشت ماسکشان مارتین تو رپ است.

The use of director-controlled firing, together with the fire control computer, removed the control of the gun laying from the individual turrets to a central position; although individual gun mounts and multi-gun turrets would retain a local control option for use when battle damage limited director information transfer (these would be simpler versions called "turret tables" in the Royal Navy).

استفاده از شلیک کنترل شده با جهتیاب همراه با کامپیوتر کنترل شلیک باعث شد تا کنترل نشانهگیر از روی برجکهای مجزا به محل مرکزی جابجا شود؛ هرچند که پایههای مجزای اسلحهها و برجکهای چند توپخانهای می-تواند استفاده از گزینهٔ کنترل محلی را درحین آسیب ناشی از نبرد روی انتقال اطلاعات جهتیاب حفظ کند (اینها ممکن است نسخههای سادهتر تحت عنوان میزهای برجک (turret tables) در نیروی دریایی سلطنتی باشد).

The first, the Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict requires parties to ensure that children under the age of 18 are not recruited compulsorily into their armed forces, and calls on governments to do everything feasible to ensure that members of their armed forces who are under 18 years do not take part in hostilities.

و دیگری «پروتکل الحاقی دربارهٔ بکارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه» که خدمت سربازی اجباری افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع میکند و اعضا تعهد میکنند از هر اقدام ممکن برای جلوگیری از ورود کودکان به گروههای مسلح استفاده کنند.

اصطلاح Call در بازارهای مالی به چه معناست؟

اصطلاح call، می‌تواند دو معنی داشته باشد. می‌تواند به قرارداد اختیاری اشاره کند که این حق (و نه الزام) را‌ به مالک آن می‌دهد تا مقداری مشخص از یک دارایی پایه را، به‌قیمتی معین و در مدت زمانی مشخص شده خریداری کند. (call) همچنین می‌تواند به مزایدهٔ خرید (Call Auction) نیز اشاره کند، زمانی که خریداران قیمت حداکثری قابل‌پذیرشی را برای خرید تنظیم می‌کنند، و فروشندگان نیز قیمت حداقلی رضایت‌بخشی را برای فروختن یک اوراق قرضه در یک مبادله تنظیم می‌کنند، همتاسازی خریداران و فروشندگان در این فرایند، موجب افزایش نقدینگی (liquidity) و کاهش نوسان در بازار می‌شود. گاهی از این مزایده به‌عنوان دستور خرید در بازار ( call market) یاد می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قرارداد اختیاری می‌توانید از مطلب آموزشی «قرارداد اختیار معامله خرید (Call Option) چیست؟» دیدن نمایید.

نکات مهم اصطلاح Call در بازارهای مالی:

  • اصطلاح اختیار خرید (call) می‌تواند به مزایدهٔ خرید و یا اختیار خرید اشاره کند.
  • دستور مزایدهٔ خرید، یک روش معامله است که در بازارهای غیرنقدینه، برای تعیین قیمت اوراق قرضه استفاده می‌شود.
  • دستور اختیار خرید (call option)، یک حق و نه یک الزام برای خریدار است، تا بتواند یک سند پایه را به‌قیمت اعمالِ تعیین‌شده در محدودهٔ زمانی مشخصی خریداری کند.

مبانی اصطلاح Call در بازارهای مالی

مزایدهٔ خرید (Call Auction) همچنین به‌عنوان دستور خرید (call market) نیز شناخته می‌شود. مزایدهٔ خرید، روشی معاملاتی برای مبادلهٔ اوراق قرضه است که در آن، قیمت‌ها براساس انجام معامله در بازهٔ زمانی معینی تعیین می‌شود. یک دستور خرید اختیاری (call option) محصول مشتقه‌ای به‌شمار می‌آید که در در بازارهای رسمی، و یا در بازارهای خارج از بورس (over-the-counter) مورد معامله قرار می‌گیرد. اصطلاح (call) همچنین توسط وام‌دهندگان، به‌هنگامی که درخواست بازپرداخت کامل پول پیش‌پرداختی را می‌کنند نیز استفاده می‌شود.

در عکس زیر مثالی از خرید قرارداد اختیار خرید را می‌بینیم

و در عکس زیر، مثالی از فروش یک قرارداد اختیار خرید را می‌بینیم

اختیار خرید (call option) اصطلاح Call در بازارهای مالی

در اختیارات خرید، سند پایه می‌تواند یک سهم، اوراق قرضه، یک ارز خارجی، کالا یا هر سند معامله‌شدهٔ دیگری باشد. مالک قرارداد خرید، این حق (و نه الزام) را دارد تا اسناد اوراق قرضهٔ پایه تحت قیمت اعمالی تعیین‌شده، و در بازهٔ زمانی مشخصی خریداری کند. فروشندهٔ قرارداد اختیار در برخی مواقع نویسنده (Writer) نیز خطاب می‌شود. یک فروشندهٔ قرارداد باید به مفاد قرارداد، در صورت اعمال شدن اختیار (option) عمل کرده و دارایی پایه را تحویل دهد.

وقتی که قیمت اعمال بر روی دستور (call) کمتر از قیمت بازار (market price) در موعد اعمال قرارداد باشد، دارندهٔ اختیار می‌تواند از قرارداد اختیار خریدش برای خرید اسناد به‌قیمت اعمال که در حال حاضر کمتر از قیمت بازار می‌باشد، استفاده کند. اگر قیمت بازار کمتر از قیمت اعمال باشد، دستور بدون استفاده و فاقد ارزش، منقضی می‌شود. یک قرارداد اختیار خرید همچنین می‌تواند براساس حرکات بازار دارای ارزش حقیقی باشد و پیش از تاریخ سررسیدش فروخته شود.

اختیار فروش (put) درست برعکس اختیار خرید عمل می‌کند. مالک قرارداد فروش، این حق (و نه الزام) را دارد تا اسناد پایه خود را به قیمت اعمال معینی در بازهٔ زمانی مشخصی بفروشد. معامله‌گران قراردادهای مشتقه، معمولاً قراردادهای اختیار خرید و فروش را برای کاهش، افزایش یا مدیریت میزان ریسکی که انجام می‌دهند ترکیب می‌کنند.

مزایدهٔ خرید (call auction) اصطلاح Call در بازارهای مالی

در یک مزایدهٔ خرید، بازار مربوطه، یک چارچوب زمانی مشخصی را برای یک معامله صحیح تنظیم می‌کند.

مزایده‌هایی که مبادله‌های کوچک‌تر و تعداد محدودی از سهام را پیشنهاد می‌دهند، یکی از متداول‌ترین انواع مزایده‌ها هستند. تمام اوراق، می‌توانند به‌صورت هم‌زمان برای معاملهٔ فروخته شده یا به‌صورت پی‌درپی معامله شوند. خریداران یک سهم، قیمت حداکثری قابل‌پذیرش خود، و فروشندگان نیز قیمت حداقلی قابل‌پذیرش خود را قید می‌کنند. تمام معامله‌گران متقاضی باید به‌صورت هم‌زمان در بازار حاضر باشند. به‌هنگام پایان بازهٔ مزایده خرید، اوراق قرضه تا زمان دستور خرید بعدی غیرنقد خواهند بود. گاهی اوقات، هنگامی که دولت‌ها قصد فروش اسناد خزانه، اسناد دولتی و سهام را دارند، از مزایده‌های خرید بهره می‌برند.

مهم است که به یاد داشته باشید که دستورهای یک مزایده خرید، دستورهایی از پیش قیمت‌گذاری شده هستند، به این معنا که شرکت‌کنندگان پیشاپیش قیمتی را که مایل به پرداخت یا دریافت آن هستند را تعیین نموده‌اند. شرکت‌کنندگان یک مزایده نمی‌توانند محدودیتی برای مقدار سود و زیان خود قائل شوند. و این به آن دلیل است که دستورشان براساس قیمتی که به‌هنگام رسیدن به مزایده تعیین کردند برقرار است.

مثالی از اختیار خرید (call option) اصطلاح Call در بازارهای مالی

فرض کنید معامله‌گری یک قرارداد اختیار خرید را با هزینه کل 2 دلار برای سهام شرکت اپل (Apple) به‌قیمت اعمالی 100 دلار می‌خرد. قرارداد برای منقضی شدن تا یک ماه آینده تنظیم شده است. قرارداد اختیار خرید این حق (بدون هیچ الزامی) را به خریدار می‌دهد تا سهام شرکت اپل را که به‌هنگام اعطا شدن قرارداد اختیار، در حال معامله شدن به‌قیمت 120 دلار بود یک ماه بعد با قیمت 100 دلار بخرد. اگر یک ماه بعد سهام اپل در حال معامله شدن در قیمتی زیر 100 دلار باشد، این اختیار خرید بدون هیچ‌گونه ارزشی منقضی خواهد شد. ولی هر قیمتی بالای 100 دلار، این فرصت را به‌خریدار قرارداد می‌دهد تا سهام آن شرکت را به‌قیمتی ارزان‌تر از قیمت بازار خریداری نماید.

مثالی از مزایدهٔ خرید اصطلاح Call در بازارهای مالی

فرض کنید قیمت سهام شرکت ABC ، قرار است با مزایده خرید (call auction) تعیین شود و 3 خریدار برای این سهام وجود دارند. شخص X، شخص Y و شخص Z.

X، یک دستور خرید برای 10.000 عدد از سهام شرکت ABC به قیمت 10 دلار به ازای هر سهم را قرار داده است، در حالی که Y و Z هر کدام به‌ترتیب اختیار خرید (Call option) دستور خرید 5.000 و 2.500 سهم به‌قیمت‌های 8 و 12 دلار به‌ازای هر سهم را قرار داده‌اند. از آنجایی که X بیشترین تعداد سهم را در دستور خرید خود دارد، او برندهٔ این مزایده شده و سهام به‌ازای 10 دلار برای هر سهم در بازار بورس به فروش خواهند رسید. Y و Z نیز قیمتی مشابه با X را می‌پردازند. پروسه مشابهی را نیز می‌توان برای در نظر گرفتن قیمت فروش سهام مورد استفاده قرار داد.

اختیار خرید (Call option)

اختیار معامله بازاری دو طرفه و با اهرم روی سهام شاخص ساز بورس ایران که با سازمان دهی سازمان بورس حدودا 5 سال شروع به فعالیت کرده است. در این بازار، شما می توانید حتی از روندهای نزولی یا ریزش های دستوری بازار نیز سود اهرمی کسب کنید. این بازار، بهشت نوسان گیران هست چون کارمزد این بازار مبلغ بسیار ناچیزی است. سود بازار نامحدود هست و ضررش محدود؛ اما با استفاده از استراتژی های ترکیبی همین ضرر محدود بازار هم به صفر می رسانیم.

تصور شما از بازار چگونه است؟ صعودی یا نزولی یا بازار رنج؟ جای نگرانی نیست. تنوع این استراتژی ها دقیقا برای همین است که در هر نوع بازاری شما بتوانید مدیریت سرمایه داشته و ریسک معاملاتی خود را کنترل کنید. بیش از 20 روش‌ برای ایجاد این استراتژی ها وجود دارد که هر کدام از آنها، مناسب یک نوعی از بازار است.

معرفی دوره پیشرفته آموزش بازار اختیار معامله

در این دوره قصد داریم که به شما آموزش دهیم که در بازار مالی چطور می شود سود تضمین شده کسب کرد. از نوسانات و هیجانات دوری کنیم و در هر بازاری سرمایه خود را تضمین و سود کسب کنید؛ سودی چند برابر بورس کسب کنیم و از اصلاحات بازار یا ریزش های دستوری کسب سود کنیم.

در بازار اختیار معامله، سهام خرید و فروش نمی شود، بلکه در این بازار پرمیوم (حق عضویت خریدار) معامله می شود. پس باید یک معامله گر بازار اختیار معامله در زمان انتخاب یک قرارداد، تمامی فاکتورها و عوامل موثر بر آن (قیمت سهم پایه، نوسان پذیری، تاریخ سررسید، سود تقسیمی، نرخ بهره بانکی، قیمت اعمال) مورد بررسی قرار دهد. در این دوره آموزشی تلاش کردیم تا با ارائه مثال به صورت کامل و جامع این موضوع مهم آموزش داده شود.

قیمت بلک شولز که پرمیوم ارزنده (منصفانه) یک قرارداد اختیار معامله است و فاکتور بسیار مهم در این بازار هست که در خرید و فروش قراردادها باید به آن توجه کرد از بدو شکل گیری این مدل توضیح و آموزش داده می شود. پارامترهای مهمی که در قیمت گذاری بلک شولز دارای اهمیت می باشد شامل سود نقدی تقسیمی (DPS) و موضوع بسیار مهم نوسان پذیری تاریخی و نیز نوسان پذیری ضمنی و طریقه محاسبه هر یک از اینها به صورت کامل و با بیانی روان و ساده توضیح داده می شود.

در این دوره ضرایب پوشش ریسک یونانی بازار اختیار معامله مثل دلتا، تتا، گاما، وگا و رو به صورت کامل با مثال اختیار خرید (Call option) کاربردی و جداول و نمودارهای ریاضی توضیح داده می شود که شمایی که می خواهید در این بازار فعالیت کنید با علم کامل وارد شوید و اختیار خرید (Call option) اختیار خرید (Call option) یک تریدر موفق در بازار اختیار معامله باشید.

اهرم مالی یکی از موضوعات مهم و جذاب بازار اختیار معامله می باشد و یکی از عوامل برتری این بازار نسبت به بازار بورس است. در این دوره تلاش می کنیم تا نحوه محاسبه اهرم هر قرارداد و عوامل تاثیر گذار بر اهرم را به شما عزیزان توضیح دهیم.

در بازار اختیار معامله می شود با استفاده از استراتژی های ترکیبی سود تضمین شده و با ریسک معاملاتی بسیار مناسب کسب کرد. به عنوان مثال استراتژی ترکیبی کاوردکال، استرانگل، استرادل، پروانه آهنی، کرکس، اسپرد، کانورژن و … به صورت کامل در قالب مثال توضیحی، نمودارهای قیمتی و فایل اکسل پیشرفته و اختصاصی آکادمی مدرسه اختیار معامله آموزش داده می شود.

لازم به ذکر است پس از ثبت نام، شما در یک گروه تلگرامی خصوصی ویژه دانشجویان جناب دشتی عضو خواهید شد که در آن تمامی سوالات احتمالی شما و رفع اشکال توسط خود ایشان و تیم تحلیل گر آکادمی انجام می شود و در صورت نیاز راهکارهای عملیاتی مبنی بر معامله کردن در این بازار ارائه خواهد شد.

سرفصل‌های وبینار

انواع روش های معامله گری در قراردادهای اختیار معامله
انواع معامله گران بازار اختیار معامله
مدل قیمت گذاری پرمیوم بلک شولز
بررسی عوامل موثر بر قیمت پرمیوم
تعریف کاربردی ارزش ذاتی و ارزش زمانی
نوسان پذیری سهم پایه و تاثیر آن در قرارداد های اختیار معامله
نوسان پذیری ضمنی و طریقه محاسبه آن در سایت tse.ir
ضرایب پوششی ریسک در قرارداد های اختیار معامله
محاسبه اهرم مالی در بازار اختیار معامله
استراتژی های ترکیبی معاملاتی (بیش از 20 مورد)
استراتژی های پرکاربرد نوسان گیری در بازار اختیار معامله

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا